Nẹp cố định các miếng ghép liên tiếp của thanh chặn cửa

25,000 20,000